e-Boks Privatlivspolitik 

1. e-Boks som dataansvarlig

2. Formål, retsgrundlaget for behandlingen samt kategorier af personoplysninger

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

5. Hvor stammer dine personoplysninger fra

6. Opbevaring af dine personoplysninger

7. Dine rettigheder

8. Ændring af privatlivspolitik

1. e-Boks som dataansvarlig

Denne privatlivspolitik forklarer hvordan e-Boks som dataansvarlig behandler dine personoplysninger, herunder de personoplysninger der behandles til administrationen af den digitale postkasse og den kommercielle visningsklient vedrørende post fra offentlige afsendere (herefter samlet benævnt som digital postkasse) hos e-Boks.

Bemærk, at i forhold til indholdet i den digitale postkasse, er meddelelser fra/til slutbrugere, uagtet hvorvidt disse er virksomheder eller private slutbrugere, underlagt slutbrugerens råde- og ejendomsret. e-Boks er ikke dataansvarlig for de personoplysninger der behandles, opbevares og vises i den digitale postkasse, uagtet om slutbrugeren er en virksomhed eller en privat slutbruger.

1.1 Indholdet i Virksomheders digitale postkasse

Virksomheden er som slutbruger dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles og opbevares i Virksomhedens digitale postkasse, og e-Boks er databehandler for Virksomheden. e-Boks handler under instruks fra virksomheden, og forholdet reguleres efter Databeskyttelsesforordningens artikel 28, herunder brugervilkårene for virksomheder.

1.2 Indholdet i privates digitale postkasse

I forhold til indholdet i den digitale postkasse er en privat slutbruger ikke omfattet af Databeskyttelsesforordningen. Forholdet mellem e-Boks og en privat slutbruger reguleres af brugervilkårene for den private slutbruger.

1.3 Hvordan kontakter du os?

Du er altid velkommen til at kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, eller om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

e-Boks Nordic A/S

Hans Bekkevolds Allé 7

2900 Hellerup

CVR-nr.: 25674154

Telefon: + 45 70 21 24 00

DPO-team@e-boks.dk

2. Formål, retsgrundlaget for behandlingen samt kategorier af personoplysninger

e-Boks behandler dine personoplysninger som led i sin virksomhed, herunder:

 • for at kunne stille e-Boks’ ydelser/produkter til rådighed
 • til administrative formål, herunder til administration af vores whistleblowerordning, kommunikation med afsenderkunder, slutbrugere og øvrige interessenter mv.
 • for at kunne yde supportbistand
 • for at kunne sende nyhedsbreve og markedsføre vores produkter og ydelser
 • til anonymiseret statistik og analyse
 • til produktudvikling og forbedring af e-Boks´ ydelser

e-Boks behandler dine personoplysninger på forskellige retsgrundlag, herunder:

 • på baggrund af dit forudgående samtykke, jf. bl.a. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2,. Du har til enhver tid ret til at trække et evt. afgivet samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 • for at opfylde en aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • fordi behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler e-Boks som dataansvarlig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
 • under konkrete omstændigheder for at forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen kan blandt andet være forbedring af vores ydelser, besvarelse af dine henvendelser eller lignende.

e-Boks behandler en række af almindelige personoplysninger om dig såsom:

 • login-oplysninger
 • oplysninger som du selv har indtastet mv. i vores systemer, eksempelvis betalingsoplysninger og oplysninger i forbindelse med anmodning om supportbistand
 • oplysninger om din kommunikation med e-Boks
 • oplysninger om aktiviteter i din digitale postkasse
 • kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse
 • øvrige identifikationsoplysninger, herunder personnummer, og
 • oplysninger om styresystemet på din computer og din mobile enhed, herunder den valgte browser og IP-adresse.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

e-Boks behandler dine personoplysninger fortroligt, men vi kan overlade dem til følgende tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse.

 • koncernrelaterede selskaber
 • it-leverandører og tredjeparter, der behandler dine oplysninger
 • tilmeldte afsendermyndigheder og virksomheder
 • e-Boks’ samarbejdspartnere, hvor dette er nødvendigt for at kunne stille en e-Boks ydelse til rådighed for dig

Videregivelse vil altid ske i overensstemmelse med gældende ret, og modtagerne er retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt.

4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi opbevarer dine personoplysninger i EU/EEA. Såfremt vi undtagelsesvist overfører dine personoplysninger til databehandlere udenfor EU/EEA, sikrer vi et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag på ovenstående kontaktoplysninger.

5. Hvor stammer dine oplysninger fra?

e-Boks behandler personoplysninger om dig baseret på dine oplysninger, herunder oplysninger afgivet af dig, når du opretter dig som bruger af e-Boks ydelser, når du anmoder om support, når du ønsker at modtage nyhedsbreve mv., når du deltager i brugerundersøgelser, når du besøger vores hjemmesider, når du ønsker at kommunikere med e-Boks, og når du afgiver oplysninger til brug for e-Boks´ administrative formål.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun de personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. I vid udstrækning har du som registreret selv mulighed for at slette de behandlede personoplysninger. I øvrigt behandler vi dine personoplysninger ud fra de kriterier, der er fastlagt i e-Boks´ til enhver tid gældende opbevarings- og slettepolitik.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

Ret til at klage
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage til e-Boks vedrørende behandlingen af personoplysninger, kan du rette henvendelse til os på ovenstående kontaktoplysninger. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby.

8. Ændring af privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.e-Boks.dk.

Version 2 - 2022/03