e-Boks Privatlivspolitik 

Opdateret den 18. maj 2018.

Anvendelsesområde: 

Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") gælder for e-Boks' behandling af dine personoplysninger der sker via e-Boks' hjemmesider, apps, og andre digitale platforme, som e-Boks benytter.

I forhold til personoplysninger, som e-Boks registrerer i forbindelse med levering af e-Boks ydelser til dig, er e-Boks dataansvarlig og i forhold til indholdet i din digitale postkasse og i dit arkivsystem er du dataansvarlig og e-Boks databehandler.

e-Boks som dataansvarlig

Indsamling:

e-Boks kan indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder a) når du opretter dig som bruger, b) ved brug af cookies, og c) når du selv afgiver oplysninger, f.eks. ved at tilmelde dig et nyhedsbrev.

Personoplysninger:

e-Boks indsamler personoplysninger såsom a) navn, personnummer, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato), b) login-oplysninger, c) oplysninger om dig, som du selv har indtastet, fx kreditkort- og betalingsoplysninger, d) oplysninger om din kommunikation med e-Boks, e) oplysninger om dine aktiviteter i din digitale postkasse, f) oplysninger om styresystemet på din computer, mobile enhed og den valgte browser, og g) IP-adresse.

Formål:

e-Boks behandler dine personoplysninger som led i sin forretning, herunder a) for at kunne stille e-Boks’ ydelser til rådighed for dig, b) for at kunne sende dig nyhedsbreve og markedsføre vores produkter og ydelser, c) til anonymiseret statistik og analyse, d) til produktudvikling og forbedring af vores ydelser, og e) til interne og administrative formål. Visse oplysninger behandles, fordi det er påkrævet efter gældende lovgivning.

Modtagere:

Såfremt det er nødvendigt kan e-Boks dele dine oplysninger med a) koncernrelaterede selskaber, b) it-leverandører og tredjeparter, der behandler dine oplysninger på vegne af os, c) myndigheder og virksomheder, du har tilmeldt, d) virksomheder, hvor du har samtykket til delingen, og e) e-Boks’ samarbejdspartnere, hvor dette er nødvendigt for at kunne stille en ydelse, som du har valgt, til rådighed for dig. Videregivelse vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, og – hvis påkrævet – med forudgående samtykke fra dig. e-Boks vil ikke overføre dine oplysninger til lande uden for EU/EØS.

Særligt om personnummer:

Behandling af dit personnummer sker i følgende 3 tilfælde: a) til at sikre, at du er den rigtige modtager af meddelelser b) til at identificere dig, hvor en afsender, som du endnu ikke har tilmeldt, ønsker at sende meddelelser til dig i e-Boks, med mulighed for din efterfølgende tilmelding af afsenderen, og c) til elektronisk videregivelse, blandt andet når du via et link i en meddelelse bliver omdirigeret til en andens hjemmeside og automatisk logges på.

Retsgrundlag:

e-Boks behandler dine personoplysninger enten a) på baggrund af dit forudgående samtykke, b) for at opfylde en aftale med dig, eller c) under konkrete omstændigheder for at forfølge en legitim interesse. En legitim interesse kan blandt andet være forbedring af vores ydelser, besvarelse af dine henvendelser eller lignende.

Dine rettigheder:

Du har ret til a) at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger, b) at få berigtiget, slettet eller begrænset brugen af oplysningerne, og c) at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Under visse omstændigheder har du efter den 25. maj 2018 også ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan bede om at få de oplysninger, du selv har givet til e-Boks, udleveret i et læsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også få oplysningerne overført til en tredjepart.

Anmodninger i henhold til dette afsnit skal indsendes via e-Boks Brugersupport på e-boks.dk.

Samtykke:

Hvis e-Boks behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette ændrer dog ikke ved lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, før tilbagekaldelsen.

Fortrolighed og opbevaring:

Dine personoplysninger bliver altid behandlet fortroligt, uanset om du selv aktivt har afgivet oplysningerne, eller om oplysningerne er indhentet af e-Boks på anden måde. e-Boks opbevarer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser.

Klager:

Hvis du har spørgsmål vedr. dine personoplysninger og til vores behandling, eller du ønsker at klage, kan du rette henvendelse via funktionen Brugersupport på e-Boks’ hjemmeside: https://brugersupport.e-boks.dk/hc/da/requests/new. Hvis din klage ikke bliver løst af e-Boks, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Ændringer:

Privatlivspolitikken bliver løbende opdateret og den nyeste version vil altid findes på www.e-boks.dk. Ved væsentlige ændringer eller indskrænkninger, får du meddelelse individuelt via e-Boks. Ved fortsat brug af e-Boks’ Services, herunder hjemmesider, apps og andre digitale platforme accepterer du de til enhver tid gældende vilkår samt den gældende privatlivspolitik.

e-Boks’ Databeskyttelsesrådgiver:

Da e-Boks’ kernevirksomhed består i at sende elektronisk post imellem en afsender og en slutbruger, der kan indeholde personoplysninger, har e-Boks valgt at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Generelle spørgsmål vedr. persondata compliance og databeskyttelseslovgivningen kan rettes til e-Boks’ Databeskyttelsesrådgiver på følgende mail: DPO-team@e-boks.dk.  

e-Boks som databehandler

Følgende fastlægger rettigheder og forpligtelser for henholdsvis dig som dataansvarlig og e-Boks som databehandler.

Omfang og formål:

e-Boks behandler alene personoplysninger til formål, som er nødvendige for, at din digitale post og øvrigt indhold kan tilgå og lagres i din digitale postkasse og i dit arkivsystem.

Behandlingsaktiviteter:

e-Boks’ behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af ydelser omfatter bl.a. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, sletning, ajourføring og videregivelse.

Kategorier af personoplysninger:

Indholdet i meddelelser og dokumenter som overdrages til e-Boks, enten af en afsender til placering i din digitale postkasse eller af dig selv til opbevaring i dit arkivsystem hos e-Boks, er bestemt af afsender eller af dig. Meddelelser og dokumenter indeholder dermed fritekst, som ikke er bestemt af e-Boks, og som kan indeholde både almindelige oplysninger og følsomme oplysninger i et ikke nærmere afgrænset omfang.

Kategorier af registrerede personer:

De kategorier af registrerede personer, som e-Boks behandler personoplysninger om, er bestemt af afsenderen og dig selv. De registrerede personer omfatter udover dig selv eventuelt børn, ægtefæller eller andre, som måtte blive nævnt i indholdet af dokumenter og meddelelser (friteksten).

Instruktion:

e-Boks behandler alene de nævnte personoplysninger på baggrund af din instruks, medmindre behandlingen påkræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, i hvilket tilfælde e-Boks underretter dig om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

Anser e-Boks en konkret instruks for at være i strid med gældende persondatalovgivning vil e-Boks give dig besked herom.

Relevant persondatalovgivning:

e-Boks er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:

e-Boks træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Fastsættelsen af de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger sker under hensyntagen til:

- det aktuelle tekniske niveau,

- omkostninger ved implementeringen, samt

- behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

e-Boks sikrer, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.

Behandlingssikkerhed, sikkerhedsbrud, mv.:

e-Boks bistår med overholdelse af forpligtelserne i Persondataforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren.

Mulighed for udlevering af dokumentation samt revision

e-Boks stiller tilgængelige oplysninger til rådighed for at påvise overholdelse af disse vilkår samt giver adgang til revisioner i overensstemmelse med lovgivningen og e-Boks’ retningslinjer herfor. 

Indsigelser imod behandling m.m.

e-Boks bistår med overholdelse af forpligtelserne i Persondataforordningens kapitel III om udøvelse af de registreredes rettigheder i Persondataforordningens kapitel III.

Overførsel af personoplysninger:

e-Boks benytter leverandører til at drive e-Boks løsningen, og overfører derfor dine personoplysninger til disse. e-Boks’ leverandører vil være listet nedenfor:

- KMD A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, CVR-nummer: 26911745

e-Boks underretter dig, såfremt e-Boks planlægger at foretage ændringer i brug af ovenstående leverandører. Ved fortsat brug af e-Boks’ services efter sådan underretning vil du acceptere en sådan ændring.

e-Boks behandler udelukkende personoplysninger inden for EU’s grænser.

e-Boks sikrer inden overførsel af personoplysninger til en leverandør/underdatabehandler, at der indgås en skriftlig databehandleraftale der lever op til databeskyttelsesforordningens krav. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, er e-Boks ansvarlig over dig for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

Erstatningsansvar:

Forholdet reguleres af dansk rets almindelige erstatningsregler, idet e-Boks dog ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

Afmelding:

Du kan til enhver tid afmelde eller slette din digitale postkasse hos e-Boks. Parterne vil dog være forpligtet af disse vilkår så længe du opbevarer personoplysninger hos e-Boks.

 

e-Boks A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, DK-2900 Hellerup, CVR: 25674154

Kontakt os